top of page

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін

ДВНЗ

"Університет менеджменту освіти" НАПН України 

ЗАПРОШУЄ

на магістерську програму

за спеціальністю

"Управіння проектами"

Термін навчання - 1,6 роки (заочна форма)

диплом магістра державного зразка з присвоєнням кваліфікації "Керівник проектів та програм"

Вартість навчання за семестр - 5175 грн

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ вул. Артема, 52-а, І корпус, IV поверх, кімн. 414

 З питань вступу на навчання звертатись: (044) 484-01-98; 

                                                                         (066) 089-97-88

 E-mail:kafedraupzd@ukr.net  

Офіційний сайт ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

Національної академії педагогічних наук України: 

 

Цільовою аудиторією магістерської програми

8.18010013 «Управління проектами» можуть бути:

                                                                                 

- випускники навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВР або МАГІСТР  (СПЕЦІАЛІСТ) всіх напрямів підготовки та ВНЗ;

 

- працівники як з ділового сектора (підприємств  різних форм власності і організаційно-правових  форм власності, банків, інших фінансових і  бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління,  регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і  громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами:

  

- полягає у роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком, плановиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, освітніх установ в   органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Навчальна робота

 

        Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін готує висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Управління проектами», які можуть працювати у сфері управління, зокрема на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, комерційних банках, вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах. Також кафедра надає фундаментальні знання згідно навчальних планів класичних університетів за всіма спеціальностями та напрямами навчання.

 

 

 

Науково-дослідна робота

 

       Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання вагомих результатів в процесі фундаментальних та прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіону. 

 

      Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в процесі трансформаційних перетворень в Україні на підставі аналізу національних особливостей використання певних типів управлінських структур». Напрями дослідження:

 

 • удосконалення системи управління проектуванням, фінансуванням,  реалізацією інноваційних  та інвестиційних проектів на основі системного підходу, бізнес-процесів та механізмів прийняття і впровадження оптимальних управлінських рішень;

 • соцiологiчні дослiдження проблем розвитку органiзацiй та соцiальних цiнностей персоналу в системі освiти;

 • проблеми ергономiки;

 • проблеми безпеки життєдiяльностi;

 • дослідження завдань і напрямків розвитку системи освiти України в контексті євроінтеграції;

 • дослідження наріжних принципів філософії освіти в процесі розвитку й функціонування сучасності.

.

Завідуюча кафедрою, доктор наук з державного управління, доцент
Алейнікова Олена Володимирівна

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін

        З серпня 2014 року кафедру очолює доктор наук з  державного управління Алейнікова Олена Володимирівна. Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі однієї одноосібної монографії, є співавтором чотирьох  колективних моногафій, двох навчальних посібників. Стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років.

   

    Місія кафедри: надання високоякісних  освітніх послуг з використанням інноваційних методів наукового пізнання, зорієнтованих на потреби сучасного суспільства, що сприяють інтелектуальному розвитку  особистості .

 

       Стратегія кафедри в галузі навчання передбачає пошук оптимального співвідношення європейських цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Реалізує принципи відповідності міжнародним стандартам якості в поєднанні з постійним процесом удосконалення професійних компетенцій науково-педагогічної школи кафедри.

 

        Кафедра шанує свої сформовані традиції та прагне підтримувати високого статусу  управлінців-професіоналів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

 

Доктори наук – 3 (23%);

Кандидати наук – 9 (70%).

 

       Завдання кафедри:

 

 • формування світоглядних засад студентів та слухачів на основі досягнень природничих та соціальних наук з урахуванням національних пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку суспільства;

 • iнтегрування фундаментальних знань студентів та слухачiв в систему спецiальної професійної пiдготовки;

 • розвиток навичок креативного і критичного мислення;

 • освоєння студентіами та слухачами методології наукових дослiджень та використання iнформацiйних технологiй.

 

       Напрямки дiяльностi кафедри:

 

 • підбір професорсько-викладацьких кадрів для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів і магiстрів;

 • методичнее забезпечення та викладання дисциплiн фiлософсько-гуманiтарного, природничо-математичного, правознавчого напрямків і дисциплін всіх блоків навчального плану за спеціальністю «Управління проектами»;

 • безпосередня науково-методична спiвпраця iз слухачами факультету.

Дисципліни кафедри

Актуальність. Сучасність. Необхідність

     Сьогодні словосполучення «Управління проектами» ми чуємо цілодобово. Це і проект вступу України до Євросоюзу і проект "Голос України", "Евро 2012", і проект "Діти України", "Перспектива", і проект "Твоя країна" та інші. Як бачимо, проекти пронизують усе наше життя. Тому кожна людина аби комфортно діяти в цих умовах повинна мати уявлення про те, що таке проекти та управління проектами.

     Програма соціально-економічних інновацій в Європі, яку прийняла Лісабонська Євпропейська рада на початку 21 століття визначальною політичною метою для Європи, проголосила створення особливої динамічної і орієнтованої на знання економіки. Єдиною ефективною методологією впровадження інновацій є методологія управління проектами.

  Управління проектами – це інструментарій ефективного планування інвестицій, задоволення очікувань клієнтів, забезпечення конкурентних переваг, прозорості процесів для керівництва, розроблення нової інноваційної продукції, а також підвищення результативності та ефективності діяльності. 

В період кризи – це єдиний інструментарій виживання. Проектна методологія дуже швидко входить складовою компонентою в інші професії. Це зачепило всі без винятку професії, пов’язані з сучасним управлінням, зокрема й державним.

     Державні органи в Україні почали переходити до застосування управління проектами як основного інструменту діяльності. Про це свідчить затвердження наприкінці 2010 р. стандарту Міністерства фінансів України «Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія».

     Формуванню цілісного уявлення про управління проектами як інструментарію реалізації стратегій розвитку, впровадженню інновацій, підготовці  фахівців, в яких постійно зростає потреба у суспільстві, які професійно можуть управляти проектами у будь-якій галузі, сприяє підготовка за магістерською програмою «Управління проектами».

                               «Мало знати, треба застосовувати. Мало бажати, треба діяти».

                                                                                                          Йоганн Вольфґанґ Ґете

bottom of page